Ιστορικό
Ο όμιλος
Στόχοι
Εταιρεία
Το ιστορικό της εταιρείας μας

Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., ιδρύθηκε το 1987 σαν φυσική συνέχεια της μόνιμης συνεργασίας ομάδας έμπειρων μηχανικών. Έκτοτε δραστηριοποιείται με εξαιρετική επιτυχία μέχρι σήμερα στην ανάληψη, προγραμματισμό και εκτέλεση σημαντικών Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων, κυρίως δε σε έργα με ιδιαίτερη ή και πρωτοποριακή τεχνογνωσία ή ειδικές απαιτήσεις από πλευράς περιστάσεων ή προθεσμιών όπως έργα Συντήρησης - Αναστηλώσεων - Ιστορικών αποκαταστάσεων, Ειδικά κτιριακά έργα, Ειδικά Βιομηχανικά και Ενεργειακά, Σιδηροδρομικά και Λιμενικά έργα, έργα Οδοποιϊας και Υδραυλικά, καθώς επίσης και στην αξιοποίηση ακινήτων.

Προς τούτο, δημιουργήθηκαν και λειτουργούν διακριτά τμήματα με την αντίστοιχη στελέχωσή τους και με σημαντικό μηχανολογικό εξοπλισμό, όπως εμφανίζονται στο οργανόγραμμα της εταιρείας και λειτουργούν υπό τη διοίκησή της.

Για την ανάληψη εκτέλεσης Δημοσίων έργων όλων των κατηγοριών, η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στην 6η τάξη. 

Με την επιτυχή τεχνική - οικονομική διαχείριση και τη διάκρισή της στην εκτέλεση μεγάλων έργων, σε συνδυασμό με τη συνεχή εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των στελεχών της και με καταξιωμένους εξωτερικούς συνεργάτες και τεχνικούς συμβούλους, η εταιρεία έχει αναπτύξει τεχνικό υπόβαθρο, οργάνωση και ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την ολοκληρωμένη υλοποίηση, διαχείρηση και συντήρηση μεγάλων και σύνθετων έργων, ευρέος φάσματος και κατηγοριών

 Σήμερα η ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. έχει δυνατότητα να εγγυηθεί στην παραγωγή τεχνικών έργων, την κατασκευή σε "χρόνο - ποιότητα - κόστος" στηριζόμενη στην ακρίβεια της ολοκληρωμένης μελέτης και τη συνεργασία έμπειρων εξωτερικών μελετητών και τεχνικών συμβούλων πέραν των καταξιωμένων στελεχών της.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Κεντρικά γραφεία

Αγ. Βαρβάρας 3

15231 Χαλάνδρι

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ. All rights reserved.